Yatış Bilgileri
17 Ocak 2018

YATIŞ İŞLEMLERİ

 1. Acil servis veya poliklinikte muayene bulguları ve tetkik sonuçlarınız değerlendirildikten sonra hastanızın yatarak tedavi edilmesi gerektiğine karar verilebilir. Bu durumda izlemeniz gereken işlemlerin sırası ise şöyledir:
 2. Doktorunuz, hastanın yatmasına karar verdiğinde hastanemizce düzenlenmiş “Yatış Formu”nu doldurur.
 3. Yatış işlemleri esnasında hastanın nüfus cüzdanının fotokopisi istenir, hastadan/varsa vasisinden  veya birinci derece yakınından kendi isteğiyle hastaneye yattığına dair imza alınır.
 4. Hastalar istememesine rağmen hekim hastayı yatıracak ise “İstemsiz Yatış Onay Formu” yüksek sesle okunarak hasta yakınının imzalaması talep edilir.
 5. Bağ-Kur, SSK, T.C Emekli Sandığı, 18 Yaş Altı, 2022 Sayılı Kanuna tabi 65   Yaş üstü   kurum  mensubu hastalarımızın yatış işlemleri esnasında internet ortamında SGK dan provizyon alınması gerekmektedir.
 6. Bütün işlemleri tamamlanmış yatış formu ile yatış işleminin yapılmış olduğu servise gitmeniz gerekmektedir. Yatış işlemi yapılan servise nasıl ulaşacağınız konusunda size poliklinik ve acil servisteki görevlilerimiz yardımcı olacak ve yol göstereceklerdir.
 7. Yatışı yapılan servise tüm işlemleri tamamlanmış yatış formu ile gelen hasta tıbbi sekreter/ servis hemşiresince kabul edilecektir.
 8. Servise kabulü yapılan hasta için gerekli eşyalar, ziyaret saatleri, telefon ile ulaşma gibi bilgiler servis hemşiresi tarafından size aktarılacaktır.
 9. Hastanızın hastaneye yatmasına gerek duyulmuş ise ve siz de yatırmaya karar verdi iseniz, aşağıda belirtilen malzemeleri getirmeniz yararlı olacaktır.
 • Pijama, terlik,
 • Sürekli kullandığı ilaçlar
 • Diş fırçası-macunu,
 • Kitap, dergi,
 • Sevdiği kişilerin ve/veya aile üyelerinin fotoğrafları
 • Daha evvel yapılmış tüm tetkikleri ile alınmış tedavi var ise bunlara ilişkin elinizde mevcut olan her şeyin getirilmesi faydalı olacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Yatış için gelen hastanın sosyal güvencesi yok ise, hastanemizden ücretli olarak hizmet alır, bunun için;
 • Yatacağı bölüme göre paket program olan depozit fiyat listesine göre ücretli veznesine ödeme yaptırılır.
 • Sosyal güvencesi veya ödeme yapacak durumu olmayan hastalar ilgili belgeleri doldurduktan sonra yatış işlemleri yapılır.
 • Yatan hastaların, kurumda kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla para, mücevherat ve kıymetli eşyayı yanlarında bulundurmamaları gerekir. Kurum yetkililerine teslim edilmeyen eşyanın kaybından dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir

 PSİKİYATRİ KLİNİĞİ YATIŞ BİLGİLERİ

 1. Yaşı 16’nın üzerinde olan, akut psikiyatrik problemi olan hastalarla kronik psikiyatrik problemi olup akut alevlenmeler gösteren hastalar psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir. Yatış endikasyonu olan hasta servislerdeki yatak durumuna göre yatırılarak tedavi edilir.
 2. Bu hastalardan ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar, psikiyatri servisi olan ve söz konusu tıbbi rahatsızlığının takip ve tedavisinin de yapılabileceği genel bir hastaneye sevk edilirler.
 3. Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur.
 4. Acil polikliniğe veya polikliniklere başvuran bir hastanın yatırılması gerekiyorsa ancak hastanede boş yatak yoksa hastanın acil tedavisi ve/veya ilk müdahalesi yapılıp sevk edilmeye uygun hale getirildikten sonra hastanın tedavisini sürdürebilecek uygun bir hastane ile iletişime geçilerek yetkili kişilerden olur alınmak suretiyle 112 ambulans aracılığıyla hasta sevk edilebilir.
 5. Hastanemize başvuran veya getirilen sahipsiz hastalar için hasta kaydı “isimsiz” veya “bimekan” olarak yapılır. Yatışı yapılan “bimekan ve isimsiz”  hasta hakkında sosyal servise bilgi verilir.
 6. Eğer hekimler hastanın yatması gerektiğine kanaat getiriyor ancak hasta yakını hastayı yatırmayarak bakımını kendisi yapmak istiyor ise hasta yakınına “Kefalet Formu” okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir. İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir.
 7. Hastalar istememesine rağmen hekim hastayı yatıracak ise “İstemsiz Yatış Onay Formu” yüksek sesle okunarak hasta yakınının imzalaması istenir.
 8. Zeka geriliği ve benzeri sadece bakım almak isteyen olguların yatışı uygun bulunmamaktadır.
 9. Saf kişilik bozukluğu olguları yarar görme potansiyelleri yönünden değerlendirilerek yatışı yapılmaktadır.

 

AMATEM  KLİNİĞİ HASTA YATIŞ KRİTERLERİ

 1. Klinik şefliği ve başhekimlikçe belirlenmiş olan AMATEM kliniği hasta kabul kriterlerine uygun özellikleri taşıyan her hasta, AMATEM kliniğine hastanemiz AMATEM polikliniklerinden ve acil servisinden, istemli olarak yatırılabilmektedir.
 2. Kliniğe hasta yatışı acil servis veya AMATEM polikliniklerinden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur.
 3. Poliklinikten yatışlar randevu sistemine göre gerçekleştirilir. Hastanın tedavi motivasyonu ve isteği esas olup kliniğe kendi isteğiyle yatarak tedavi olmak isteyen hastalar kabul edilir. Randevular servis doluluğuna göre ve randevu defterinden takip edilerek mümkün olan en kısa zamana verilmektedir. Cuma günleri hasta yatışı yapılmaz. Yatış randevusu verilen hastalar poliklinikte randevu defterine kayıt edilir.
 4. Yatış randevusu verilen hastaların sabah en geç saat 10.00'da, kendilerine randevu verildiği gün verilmiş olan ihtiyaç listesindeki malzemelerle birlikte AMATEM poliklinik odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 5. AMATEM Kliniği'ne genel polikliniklerden yatışı düşünülen hastalar; mümkün olan en erken zamana AMATEM poliklinik randevusu almaları önerilerek bilgilendirilmelidir. Acil servisten, acil olarak AMATEM'e yatışı düşünülen hastalarla ilgili olarak mesai saatleri içerisinde AMATEM polikliniklerinden, konsültasyon notuyla konsültasyon istenmesi gerekmektedir. Acil yatış gerektirmeyen, ancak AMATEM'de tedavisinin uygun olacağı düşünülen hastalar için AMATEM poliklinik randevusu almaları önerilmelidir.
 6. Yatış için başvuran hastaların servisteki görev ve sorumluluklarını üstlenebilmeleri gerekmektedir.
 7. Hastanın planlanan 3 haftalık tedavi programını tamamlamasına engel olacak sorunu (mahkeme, sınav, iş, banka vb.) olmamalıdır. Serviste yatış süresince izin uygulaması yoktur.
 8. Arkadaş, kardeş, tanıdık vb. kişiler aynı tedavi döneminde servise alınmamalıdır.

Acil servisten AMATEM Kliniği’ne yatışı yapılabilecek hastalar;

 • Deliryum Tremens (Alkol Yoksunluk Deliryumu)
 • Alkol yoksunluğuna bağlı epileptik nöbet geçiren vakalar
 • Yatış öncesi deliryumun olası tüm diğer nedenleri ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, karaciğer fonksiyonunu gösteren aPTT, INR, albumin, ALT, AST, GGT tetkikleri ile gerekli görülen tüm diğer konsültasyon, görüntüleme vb tamamlanmış olmalıdır.

Aşağıdaki özelliklere sahip hastalar AMATEM kliniğine kabul edilmeyecektir.

 • Genel tıbbi durumu bozuk olan hastalar (örneğin: orta-ileri karaciğer yetmezliği, siroz vb.)
 • Servis programının işleyişine katılımı engelleyecek ciddi fiziksel kısıtlılığı ya da acil müdahale gerektiren akut ortopedik problemi olan vakalar (örneğin fraktür )
 • Orta ve daha ağır mental retardasyonu olanlar
 • Suisid ve homisid riski olan vakalar
 • İstemli olarak yatmak istemeyenler
 • Psikotik bulguları olan vakalar (Deliryum Tremens tablosu haricinde)
 • Komorbid bipolar bozukluğu olup atak dönemindeki, afektif semptomları ön planda olan vakalar
 • Servise madde sokma girişimi ya da serviste madde kullanımı tespit edilmiş olan vakalar
 • Alkol ya da madde etkisinde acile kriz halinde başvuran, eksitasyonu, davranış bozuklukları ön planda olan, eksitasyon ve şiddet eğilimi gösteren vakalar
 • Aynı tedavi döneminde serviste akrabası ya da yakın arkadaşlarının yattığı bilinen vakalar
 • 18 yaş altında olanlar

 NÖROLOJİ SERVİSİ HASTA YATIŞ KRİTERİ

 1. Yaşı on yedinin (17) üzerinde nörolojik rahatsızlığı olan hastalar, nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Nöroloji kliniğine yatış endikasyonu olan  hasta servisteki yatak durumuna göre yanında bir refakatçi bulundurmak şartı ile (hastanın tıbbi durumu yalnız yatmasına uygun ise ve uzmanı da onay verirse refakatçisiz) yatırılır.
 2. Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur.
 3. Acil polikliniğe veya polikliniklere başvuran bir hastanın yatırılması gerekiyorsa  ancak hastanede boş yatak yoksa veya nörolojik tablosuna eşlik eden ve hastanenin kısıtlı imkanları nedeniyle hastanemizde takip edilemeyeceğine, ciddi tıbbi rahatsızlığı olan hastaların acil tedavisi ve / veya ilk müdahalesi yapılıp sevk edilmeye uygun hale getirildikten sonra hastanın tedavisini sürdürebilecek uygun bir hastane ile iletişime geçilerek yetkili kişilerden olur alınmak suretiyle 112 ambulans aracılığıyla hasta sevk edilebilir.
 4. Eğer hekimler hastanın yatması gerektiğine kanaat getiriyor ancak hasta yakını hastayı yatırmayarak bakımını kendisi yapmak istiyor ise hasta yakınına '' Kefaletname Formu'' okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir. İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir.
 5. Sadece bakım almak isteyen olguların yatışı uygun bulunmamaktadır.